Opis Kontraktu:

 

Budowa drogi ekspresowej S16 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zlokalizowana jest w powiecie mrągowskim na terenie gmin Sorkwity oraz Mrągowo. Inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16, jednej z głównych tras komunikacyjnych Warmii i Mazur. Nowy odcinek Borki Wielkie – Mrągowo będzie miał ponad 16 km długości. Nowa droga przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Około 13 km fragment trasy zaplanowano jako drogę ekspresową S16, a ok. 4 km odcinek – obwodnica Mrągowa - pobiegnie w ciągu drogi krajowej nr 59. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2). Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe.

 

Wartość kontraktu (brutto): 625 887 983,37 zł

Termin realizacji: 28 listopada 2023 r. - 36 miesięcy od daty rozpoczęcia (bez wliczania okresów zimowych w etapie robót)

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych: 28 maja 2020 r.

Nazwa Kontraktu: „BUDOWA DROGI S16 OLSZTYN (S51) - EŁK (S16), ODC. BORKI WIELKIE – MRĄGOWO”

Numer Kontraktu: O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11

 

Wartość Kontraktu w Umowie Nr O/OL.D-3.2410.3.2019.KP-11 z dnia 28.05.2020 r.: 625 887 983,37 PLN brutto.

 • Aneks Nr 1 z dnia 05.09.2022: zmiana wysokości limitu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z +/- 5% na +/- 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej o wartości 31 294 399,16 PLN brutto.
 • Aneks Nr 2 z dnia 09.11.2022: zlecenie Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego oraz wykonania prac budowlanych związanych z przebudową przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce nr 10/10 obręb Nowe Bagienice, nie objętych Zamówieniem podstawowym o wartości 71 072,66 PLN brutto.
 • Aneks Nr 3 z dnia 07.04.2023: zlecenie Wykonawcy wykonania robót dodatkowych w postaci wymian gruntów zlokalizowanych w ciągu drogi S16 oraz DK16, wynikających z rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi warunkami gruntowymi, a opisem zawartym w dokumentacji przetargowej- Wymiany gruntu od W75 do W79, nie objętych Zamówieniem podstawowym o wartości 2 150 770,17 PLN brutto.
 • Aneks Nr 4 z dnia 14.04.2023: zlecenie Wykonawcy wykonania robót dodatkowych w postaci wykonania ekranów akustycznych nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, a wynikających z Raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko o wartości 3 433 760,56 PLN brutto.
 • Aneks Nr 5 z dnia 25.05.2023: zlecenie Wykonawcy opracowania projektu wykonawczego oraz wykonania prac i robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych w ciągu S16, nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego o wartości 88 048,38 PLN brutto. 
 • Aneks Nr 6 z dnia 12.12.2023: zmiana wysokości limitu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z +/- 10 % na +/- 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej o wartości 31 294 399,17 PLN brutto.
 • Aneks Nr 7 z dnia 16.02.2024: Roboty dodatkowe - wymiana gruntów W80 na drodze gminnej DG168011N o wartości 389 315,58 PLN brutto.

 

 

Strony Kontraktu:

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Olsztynie

Wykonawca robót budowlanych: PORR S.A.

Konsultant (Inżynier Kontraktu): MGGP S.A.

 

Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi: Borki Wielkie – Sorkwity - Nowe Bagienice – Bagienice – Marcinkowo - Mrągowo.

2. Podstawowe parametry techniczne:

 

S16:

 •       Klasa techniczna: S

 •            Przekrój poprzeczny: 2x2

 •            Prędkość projektowa Vp = 100 km/h

 •            Prędkość miarodajna Vm = 110 km/h

 •            Szerokość jezdni:2 x 7,00 m

 •            Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

 •            Opaski bitumiczne: 2x0,5 m

 •            Szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m

 •            Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni: 115 kN/oś

DK59:

 •            Klasa techniczna: GP

 •            Przekrój poprzeczny: 1x2

 •            Prędkość projektowa Vp = 70km/h

 •            Szerokość jezdni: 7,00 m

 •            Szerokość pasa ruchu :3,50 m

 •            Opaski bitumiczne zewnętrzne: 2x0,5 m

 •            Szerokość pobocza gruntowego: min. 1,5 m

 •            Obciążenie docelowe konstrukcji jezdni: 115 kN/oś

3. Lokalizacja węzłów drogowych: dostęp do drogi będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe:

 •            Węzeł Sorkwity (gmina Sorkwity).

 •            Węzeł Bagienice (gmina Mrągowo).

 

Cel inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej S16 wraz z budową obwodnicy Mrągowa w ciągu  drogi krajowej nr 59 jest inwestycją o znaczeniu krajowym realizowaną w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej  i budowę obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59 jest  korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową i drogę krajową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej i drogi krajowej. Dla kierowców przejazd przez drogę ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.