Zakres zamówienia obejmuje:

 Zaprojektowanie i Budowa:

 1. Odcinka drogi ekspresowej S16 o długość ok 13 km od km projektowego 0+000 (koniec dwujezdniowego odcinka DK16 w km istniejącym około 39+990) do skrzyżowania z projektowaną drogą krajową nr 59 w km projektowym około 12+940 – według koncepcji programowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z budową obwodnicy Mrągowa” opracowanej przez Transprojekt Gdański w kwietniu 2018r.
 2. Odcinka drogi krajowej nr 59 klasy GP o długości ok 1 km od km projektowego 0+000 (istniejące rondo na DK 59 w km około 6+600) do skrzyżowania z projektowaną drogą S16 w km projektowym około 0+983 – według „Koncepcji przebiegu dróg krajowych nr 16 i 59 w rejonie Mrągowa” opracowanej przez Transprojekt Gdański w sierpniu 2019r.

 3. Odcinka drogi krajowej nr 16 klasy GP o długości ok 2,3 km od km projektowego około 12+940 (skrzyżowanie z S16 i DK59), do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 16 w km projektowym około 15+270 (w km istniejącym około 43+500 DK16)– według „Koncepcji przebiegu dróg krajowych nr 16 i 59 w rejonie Mrągowa” opracowanej przez Transprojekt Gdański w sierpniu 2019r.

 Zaprojektowanie i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (bez budowy):

 1. Dwujezdniowego odcinka drogi S16 od węzła Mrągowo do przecięcia z istniejącą drogą krajową nr 16, uwzględniającego likwidację rond z drogą wojewódzką nr 600 i ist. drogą krajową nr 16 oraz budowę w ich miejsce przejazdów bezkolizyjnych (tj.  drugiego etapu zaprojektowanych i wybudowanych w ramach niniejszego zamówienia rozwiązań). 
 2. Czterowlotowego węzła Mrągowo na przecięciu drogi S16 z drogą krajową nr 59.

 3. Pary MOP Marcinkowo rodzaju II.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostaną wykonane w szczególności następujące Roboty:

1)    odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S16 o długości ok 13 km,

2)    odcinek jednojezdniowej drogi krajowej nr 59 klasy GP o długości ok 1 km,

3)    odcinek jednojezdniowej drogi krajowej nr 16 klasy GP o długości ok 2,3 km,

4)    węzły drogowe: „Sorkwity”, „Bagienice”,

5)    skrzyżowania typu rondo:

 • na zakończeniu drogi S16 (skrzyżowanie z projektowanymi drogami krajowymi nr 16 i 59 klasy GP) w km ok 12+940 – rondo duże dwupasowe
 • na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 16 (klasa GP) z drogą wojewódzka nr 600 (klasa Z) w km ok 13+600 – rondo średnie jednopasowe
 • na skrzyżowaniu nowego odcinka drogi krajowej nr 16 (klasa GP) z istniejącymi drogami krajowymi nr 16 (wlot północny docelowa klasa Z, wlot wschodni klasa G) i 59 (wlot południowy klasy GP) w km ok 15+270 – rondo średnie jednopasowe

6)     budowę/przebudowę dróg innych kategorii, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu nieruchomości,

7)      budowę dodatkowych jezdni,

8)      budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

9)      przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

10)    utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

11)    obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

12)    system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, drenaż w pasie dzielącym na całej długości drogi ekspresowej, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

13)    urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe, ogrodzenie,

14)    infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, , kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

15)    przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych
i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

16)    wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

17)    kanał technologiczny w pasach drogowych S16, DK 16 i 59,

18)    sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

19)    oświetlenie drogowe,

20)   organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

21)    przebudowę, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych na całej ich długości do odbiornika dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

22)    po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

23)    wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

24)    wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

25)    wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w tym wymiana warstwy ścieralnej z SMA na styku S16 z odcinkiem poprzedzającym, na długości zastosowanego oznakowania poziomego wynikającego z czasowej organizacji ruchu przy zejściu z układu dwujezdniowego na jednojezdniowy,

26)     wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem

 • właściwości gruntów, skał i materiałów;
 • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25kPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);
 • wartości granicznych odkształceń;
 • wymagań określonych w polskich normach.

27)     roboty na istniejącej DK16, która zostanie przekazana innym zarządcom dróg obejmujące:

 • dla odcinków ist. DK16 od około km 197+900 do około km 199+000 oraz od około km 200+680 do około km 201+900
  • frezowanie profilujące
  • ułożenie warstwy wyrównawczej do 3 cm z BA
  • ułożenie warstwy wiążącej grubości 5 cm z BA (jak dla KR3)
  • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z BA (jak dla KR3)
  • wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego
  • wykonanie oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego
  • inne roboty wykończeniowe
 • rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod DK16 w km: 192+984, 194+171, 194+694, 195+182, 196+026, 196+263, 196+932, 197+325, 197+716, 198+267, 198+442, 199+162, 201+065, 201+270, 201+279, 203+131 wraz z odmuleniem rowów
 • dla odcinków ist. DK16 od około km 197+900 do około km 199+000 oraz od około km 200+680 do około km 201+900
  • frezowanie profilujące
  • ułożenie warstwy wyrównawczej do 3 cm z BA
  • ułożenie warstwy wiążącej grubości 5 cm z BA (jak dla KR3)
  • ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z BA (jak dla KR3)
  • wykonanie poboczy z destruktu lub kruszywa łamanego
  • wykonanie oznakowania poziomego i uzupełnienie pionowego
  • inne roboty wykończeniowe
 • dla odcinków ist. DK16 od około km 197+900 do około km 199+000 oraz od około km 200+680 do około km 201+900
 • rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod DK16 w km: 192+984, 194+171, 194+694, 195+182, 196+026, 196+263, 196+932, 197+325, 197+716, 198+267, 198+442, 199+162, 201+065, 201+270, 201+279, 203+131 wraz z odmuleniem rowów
 • naprawę osuwiska w km ok 196+900
 • odmulenie rowów z oczyszczeniem kolektora pod zjazdami w msc. Bagienice Małe na odc.:
  • strona lewa od km 196+940 do km 197+000
  • strona lewa od km 198+490 do km 198+540