Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. Nazwa Siedziba

Data zgłoszenia projektu umowy

Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. Stump Franki
Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa

09-06-2021 21-06-2021 23-06-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami DSM na odcinku 3+875 - 4+120.
2. TRANSTOM Tomasz Kęska ul. Dobrosławów 36,22-680 Puławy 08-06-2021 21-06-2021 02-07-2021 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych obiektów w szczególności wraz z rozbiórką fundamentów, uporządkowaniem i wyrównaniem terenu, kompleksowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu gruzu pochodzącego z rozbiórek, likwidacja przyłączy do obiektów oraz kruszenie gruzu na potrzeby budowy do frakcji 0-63.
3. ANTEX II
Sp. z o.o.

ul. Dolna 1/2,22-680 Lubycza Królewska

09-06-2021 21-06-2021 01-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku B od Węzła Bagienice do końca drogi GP zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym.
4. AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6,02-681 Warszawa 14-06-2021 24-06-2021 21-07-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego palami prefabrykowanymi żelbetowymi na odcinku trasy głównej od km 3+230 (MS/WS-4) do km 3+405 (WS-5) oraz pod drogą serwisową DD03 oraz zaprojektowanie i wykonanie pali żelbetowych dla posadowienia obiektów inżynierskich: WD2, MS/WS-4, MD4a, WS5, WS6, PZGd8.
5. P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,21-570 Drelów 17-06-2021 24-06-2021 05-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku A od km 0+000 do km 8+850 Węzła Bagienice zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Wykonawczym.
6. „DOBMEL” Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 6,09-500 Gostynin 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem prac melioracyjnych,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
7. F.H.U. „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22,87-704 Bądkowo 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych  na nieczystości ciekłe,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
8. TWS Install Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a,01-230 Warszawa 03-08-2021 16-08-2021 20-08-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej, zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
9. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "ELEKTRO-LECH" Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. 1 Maja 28,21-200 Parczew 30-08-2021 07-09-2021 27-09-2021 Kompleksowe wykonanie prac związanych z przebudowa i budową sieci elektroenergetycznych:
1) przebudowa linii nN-04kV
2) przebudowa linii SN-15kV
3) zasilanie przepompowni PP
4) zasilanie szafy ONU 1000
5) oświetlenie
Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlany i Wykonawczym Tom 8 - przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
10. JTS Construction      Sp. z o.o. ul. Walońska 7/19,50-413 Wrocław 15-09-2021 17-09-2021 20-09-2021 Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych MS/WS4, MD-4a, WS-5, WS-6, WS-7, PZGd-8, WD-9, WS/PZM-11, WD-12, WD-14, PZDdz-16, WD-17, WD-18, WDG-22, płyty denne wykonane na gruncie - zgodnie z dokumentacją wykonawczą Tom 3,  specyfikacjami technicznymi i załącznikiem nr 1. W zakresie świadczenia kompleksowej realizacji  wykonania robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności opisanych w STWiORB i wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.
11. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA   Sp. z o.o. ul. Marii Zientary Malewskiej 49,10-307 Olsztyn 08-09-2021 17-09-2021 06-10-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem:
1) Budowy kanału technologicznego,
2) Usunięciem kolizji – przebudowa urządzeń teletechnicznych ORANGE PL,
3) Usunięciem kolizji – przebudowa urządzeń teletechnicznych SSPW,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym tom 9  - przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wszytkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
12. PRI INŻBUD Andrzej Klaga     Sp. J

Parczew 88A,63-405 Sieroszewice

28-10-2021 09-11-2021 26-11-2021 Wykonanie prac budowlanych polegających na:
a) wykonaniu ścianek szczelnych technologicznych tj.: wibracyjny montaż i demontaż ścianek oraz dzierżawa grodzic stalowych trwająca do 3 miesięcy,
b) wykonaniu ścianek szczelnych traconych oraz wibracyjny montaż grodzic stalowych.
Przygotowanie projektów technologicznych i dokumentacji powykonawczej.
13. I.T.S.F. Sp. z o.o. ul. Sosnowa 7,07-202 Wyszków 04-11-2021 15-11-2021 25-11-2021 Kompleksowe wykonanie przepustów skrzynkowych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym, Tom 3.22 Konstrukcje przepustów.
14. KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Chopina 96,43-600 Jaworzno

2021-12-17

2021-12-22

2022-01-21 Kompleksowa dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów wraz z przygotowaniem i przekazaniem projektów technologicznych.
15.

Mostar Południe Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 26,41-250 Czeladź 2022-01-31 2022-02-11 2022-03-03 Kompleksowe wykonanie dylatacji bitumicznej na obiekcie WD-9 o wymiarach 500x85 mm w jezdni i w chodnikach o łącznej długości 17,76 mb, opracowanie STWIORB.
16.

Inżynieria Polska       Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10,02-672 Warszawa

2022-03-23 2022-03-09 2022-03-23 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych i drenażu podłużnego.
17. DWD Service Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 33,62-030 Luboń

2022-04-11 2022-03-21 2022-04-05

Wykonanie izolacji natryskowej:                      1.na płytach ustrojów nośnych obiektów mostowych i inżynierskich w technologii MMA.
2.jako warstwy ochronnej pod krawężnikami na płytach ustrojów obiektów mostowych i inżynierskich w technologii MMA.

18. Hydromost-Inwest, Mariusz Baran ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki 2022-06-10 2022-06-01 2022-06-06 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
19. DAN-BUD, Daniel Meszka ul. Zielona 48, 96-126 Godzianów 2022-06-27 2022-06-09 2022-06-27 Kompleksowe wykonanie robót związanych z montażem murów oporowych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
20. DYWIDAG Sp. z o.o. ul. Hallera 78, 41-709 Ruda Śląska 2022-07-25 2022-06-22 2022-07-25 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem sprężania obiektów mostowych, polegająca na: dostawie, montażu i sprężaniu kablami sprężającymi wraz z iniekcją obiektu WD-12, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
21. P.H.U. DRAGON, Iwona Łukaszuk Marianka 1b, 14-400 Pasłęk 2022-07-18 2022-07-05 2022-07-12 Skropienie nawierzchni emulsją oraz zabezpieczenie krawędzi, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
22. ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 2022-07-18 2022-07-05 2022-07-12 Kompleksowe wykonanie nawierzchni bitumicznej z materiału powierzonego przez Wykonawcę na odcinku próbnym.

 

Dalsi Podwykonawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.

CIVIL ENGINEERING, Lachman Wojciech

   (Dalszy Podwykonawca TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Królewiecka 23/2,11-700 Mrągowo

17-09-2021

30-09-2021

06-10-2021

Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia stal DN100 na gazociąg z PE dn125 na odcinku G3/1 do G3/5 o długości 170,9 m,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
2.

 Gascontrol Polska            Sp. z o.o.

(Dalszy Podwykonawca TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Pszczyńska 60,43-267 Suszec

21-10-2021

04-11-2021

23-11-2021 Wykonanie prac hermetycznych - dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu stalowym DN300 w/c wraz z zapewnieniem możliwości podłączenia tymczasowego obejścia do maszyn wstrzymujących oraz wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu stalowym DN'150 w/c bez bypassu.
3.

PRO-TEL  Łukasz Rogiński i Adam Pszenny Sp.J.

 (Dalszy Podwykonawca TELEKOM WARMIA      Sp. z o.o.)

ul.  Skłodowskiej-Curie 24,13-200 Działdowo

28-10-2021

09-11-2021

18-11-2021

Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem:
1) Usunięcie kolizji - przebudowa urządzeń teletechnicznych ORANGE PL,
2) Usunięcie kolizji - przebudowa urządzeń teletechnicznych SSPW,  
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym tom 9 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wszytkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
4.

ATAGOR Sp. z o.o.

  (Dalszy Podwykonawca Podwykonawcy TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Gen. Sikorskiego 22,32-540 Trzebinia

29-11-2021

09-12-2021

10-12-2021 Wypełnienie masą izolacyjną INOVER CASING FILLER przestrzeni międzyrurowej: pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodnią gazociągu o długości 220m,
5.

        ŁAGBUD,          Wojciech Łazarski  

(Dalszy Podwykonawca Podwykonawcy ANTEX II Sp. z o.o.)

Borowa 36, 32-842 Paleśnica 2022-06-13 2022-06-06 2022-06-13 Wynajem sprzętu budowlanego (równiarka, wozidło, koparka, spycharka) wraz z obsługą operatorów bez paliwa, do wykonywania robót budowlanych związanych z wykonywaniem wymian gruntu.