Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. Nazwa Siedziba

Data zgłoszenia projektu umowy

Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1. Stump Franki
Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa

09-06-2021 21-06-2021 23-06-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego kolumnami DSM na odcinkach 3+875 – 4+12 i 5+410 – 5+460, zaprojektowanie i wykonanie posadowienia pośredniego obiektów WS-6, WD-9, WS/PZM-10, WS/PZM-11 w technologii pali CFA, zaprojektowanie i wykonanie palisady DSM na odcinku od km 1+080 do km 1+145 oraz wzmocnienia podłoża DSM dla posadowienia nasypu drogi dojazdowej DD03a.
2. TRANSTOM Tomasz Kęska ul. Dobrosławów 36,22-680 Puławy 08-06-2021 21-06-2021 02-07-2021 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych obiektów w szczególności wraz z rozbiórką fundamentów, uporządkowaniem i wyrównaniem terenu, kompleksowe wykonanie usługi polegającej na kruszeniu gruzu pochodzącego z rozbiórek, likwidacja przyłączy do obiektów oraz kruszenie gruzu na potrzeby budowy do frakcji 0-63.
3. ANTEX II
Sp. z o.o.

ul. Dolna 1/2,22-680 Lubycza Królewska

09-06-2021 21-06-2021 01-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku B od Węzła Bagiennice do końca drogi GP zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi z Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym.
4. AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6,02-681 Warszawa 14-06-2021 24-06-2021 21-07-2021 Zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego palami prefabrykowanymi żelbetowymi na odcinku trasy głównej od km 3+230 (MS/WS-4) do km 3+405 (WS-5) i pod drogą serwisową DD03 oraz zaprojektowanie i wykonanie pali żelbetowych dla posadowienia obiektów inżynierskich: WD-2, WS-4, MD4a, WS-5, PZGd8.
5. P.H.U.B. Piotr Pawlica ul. Bankowa 3,21-570 Drelów 17-06-2021 24-06-2021 05-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót ziemnych na odcinku A od km 0+000 do km 8+850 Węzła Bagiennice oraz wykonanie grobli zabezpieczającej w rejonie wymiany nr 60 wraz z wykopem i transportem materiału, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Projektem Wykonawczym.
6. „DOBMEL” Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 6,09-500 Gostynin 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem prac melioracyjnych zgodnie z Projektem Budowalnym i doszczegółowiającym go zatwierdzonym Projektem Wykonawczym tom 12 Melioracje rev. 00 oraz zgodnie ze zmianą projektową wprowadzoną Kartą Nadzoru Autorskiego nr 102, wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
7. F.H.U. „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22,87-704 Bądkowo 01-07-2021 09-07-2021 21-07-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem zbiorników retencyjnych, budową kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających,  budową i przebudową przewodów i przyłączy wodociągowych, budową i przebudową kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych, a także likwidacją istniejących zbiorników bezodpływowych  na nieczystości ciekłe oraz regulacja koryta rzeki Krutynia przy obiekcie MS/WS-4,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
8. TWS Install Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a,01-230 Warszawa 03-08-2021 16-08-2021 20-08-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
9. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "ELEKTRO-LECH" Łukasz Grzegorz Misiejuk ul. 1 Maja 28,21-200 Parczew 30-08-2021 07-09-2021 27-09-2021 Kompleksowe wykonanie prac związanych z przebudową i budową sieci elektroenergetycznych:
1) przebudowa linii nN-04kV,
2) przebudowa linii SN-15kV,
3) zasilanie przepompowni PP,
4) zasilanie szafy ONU 1000,
5) oświetlenie,
6) usunięciem awarii energetycznej w rejonie Sorkwit,   
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym tom 8 – przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z wszystkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
10. JTS Construction      Sp. z o.o. ul. Walońska 7/19,50-413 Wrocław 15-09-2021 17-09-2021 20-09-2021 Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych MS/WS4, MD-4a, WS-5, WS-6, WS-7, PZGd-8, WD-9, WS/PZM-11, WD-12, WD-14, PZDdz-16, WD-17, WD-18, WD-2, WD-3 wraz z wykonaniem płyt dennych na gruncie - zgodnie z dokumentacją wykonawczą Tom 3 i  specyfikacjami technicznymi. W zakresie świadczenia kompleksowej realizacji  wykonania robót Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności opisanych w STWiORB i wskazanych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym.
11. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELEKOM WARMIA   Sp. z o.o. ul. Marii Zientary Malewskiej 49,10-307 Olsztyn 08-09-2021 17-09-2021 06-10-2021 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem:
1) Budowy kanału technologicznego,
2) Usunięciem kolizji – przebudowa urządzeń teletechnicznych ORANGE PL,
3) Usunięciem kolizji – przebudowa urządzeń teletechnicznych SSPW,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym tom 9  - przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wszytkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
12. PRI INŻBUD Andrzej Klaga     Sp. J

Parczew 88A,63-405 Sieroszewice

28-10-2021 09-11-2021 26-11-2021 Wykonanie prac budowlanych polegających na:
a) wykonaniu ścianek szczelnych technologicznych tj.: wibracyjny montaż i demontaż ścianek oraz dzierżawa grodzic stalowych trwająca do 3 miesięcy,
b) wykonaniu ścianek szczelnych traconych oraz wibracyjny montaż grodzic stalowych.
Przygotowanie projektów technologicznych i dokumentacji powykonawczej.
13. I.T.S.F. Sp. z o.o. ul. Sosnowa 7,07-202 Wyszków 04-11-2021 15-11-2021 25-11-2021 Kompleksowe wykonanie przepustów skrzynkowych, obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektu mostowego WS-0, uszczelnienia obustronnego styków prefabrykatów z zastosowaniem materiału Sikaswell oraz montażu półek dla zwierząt w przepustach skrzynkowych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
14. KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Chopina 96,43-600 Jaworzno

2021-12-17

2021-12-22

2022-01-21 Kompleksowa dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów wraz z przygotowaniem i przekazaniem projektów technologicznych.
15.

Mostar Południe Specjalistyczne Usługi Mostowe Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 26,41-250 Czeladź 2022-01-31 2022-02-11 2022-03-03 Kompleksowe wykonanie dylatacji bitumicznej na obiekcie WD-9 o wymiarach 500x85 mm w jezdni i w chodnikach w łącznej długości 17,76 mb, opracowanie STWIORB.
16.

Inżynieria Polska       Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10,02-672 Warszawa

2022-03-23 2022-03-09 2022-03-23 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych i drenażu podłużnego, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
17. DWD Service Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 33,62-030 Luboń

2022-04-11 2022-03-21 2022-04-05

Wykonanie izolacji natryskowej:
1. na płytach ustrojów nośnych obiektów mostowych i inżynierskich w technologii MMA, zgodnie za specyfikacją M.15.02.02 i dokumentacją wykonawczą o gr. 3 mm (zgodna z STWiORB);
2. jako warstwy ochronnej pod krawężnikami na płytach ustrojów obiektów mostowych i inżynierskich w technologii MMA, o min. gr. 2 mm, zgodnie za specyfikacją M.15.02.02 i dokumentacją wykonawczą.

18. Hydromost-Inwest, Mariusz Baran ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki 2022-06-10 2022-06-01 2022-06-06 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem izolacji ustrojów nośnych z papy termozgrzewalnej,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
19. DAN-BUD, Daniel Meszka ul. Zielona 48, 96-126 Godzianów 2022-06-27 2022-06-09 2022-06-27 Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych: PZDd-1, PZDd-1a i WDG-22, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
20. DYWIDAG Sp. z o.o. ul. Hallera 78, 41-709 Ruda Śląska 2022-07-25 2022-06-22 2022-07-25 Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem sprężania obiektów mostowych, polegająca na: dostawie, montażu i sprężaniu kablami sprężającymi wraz z iniekcją obiektu WD-12, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
21. P.H.U. DRAGON, Iwona Łukaszuk Marianka 1b, 14-400 Pasłęk 2022-07-18 2022-07-05 2022-07-12 Skropienie nawierzchni emulsją oraz zabezpieczenie krawędzi, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
22. ARTPOL Sp. z o.o. Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie 2022-07-18 2022-07-05 2022-07-12 Kompleksowe wykonanie nawierzchni bitumicznej z materiału powierzonego przez Wykonawcę na odcinku próbnym.
23. PROWERK Sp. z o.o. Osiedle Piastów 61, 31-625 Kraków 2022-08-11 2022-08-01 2022-08-10 Dostawa i montaż siatek zabezpieczających prześwity pomiędzy obiektami mostowymi WS-0, PZDd- 1/PZDd-1a, WS-6, WS-7, WS/PZM-11, PZDdz-16 z systemem zabezpieczeń prześwitów S-KP-DELG80 .
24. PROWERK Sp. z o.o. Osiedle Piastów 61, 31-625 Kraków 2022-08-11 2022-08-05 2022-08-08 Dostawa i montaż barier ochronnych dla obiektu Md4-a oraz dróg serwisowych DD-3 i DD-3a.
25. B2 Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18,

02-092 Warszawa

2022-08-30 2022-08-22 2022-08-30 1. Kompleksowa dostawa i montaż łożysk elastomerowych dla obiektów PZDd-1, PZDd-1a, WD-2, WD-3, MS-4, WS-5, W5-7, WD- 14, PZDdz-16, WD-17, WD-18 i łożysk garnkowych dla obiektu WD-12 zgodnie ze STWIORB M.17.01.02 i M.17.01.03 i dokumentacją wykonawczą.
2. Kompleksowe wytworzenie, dostawa i montaż dylatacji modułowych dla obiektów PZDd-1, PZDd-1a, WD-2, WD-3, MS-4, WS-5, WS-7, WD-12, WD-14, PZDdz-16, WD-17, WD-18 zgodnie ze STWIORB M. 18.01.01 i dokumentacją wykonawczą.
26. DAN-BUD, Daniel Meszka ul. Zielona 48, 96-126 Godzianów 2022-09-05 2022-08-10 2022-08-30 Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów mostowych: WS-0, PZDd-1 i WDG-22, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
27. IREN UPS Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 18; 35-021 Rzeszów 2022-11-15 2022-11-04 2022-11-08 Wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów WD-17 i PZDdz-16, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
28. BUDREN S.A. ul. Wojciecha Kossaka 16, 86-105 Świecie 2022-12-05 2022-11-28 2022-12-01 Kompleksowe wykonanie obsługi ciesielsko-zbrojarskiej obiektów WS-5, WD-9 i MS-4 oraz wzmocnienie podłoża gruntowego pod korpusem drogi S16 w km ok. 3+227 do 3+403, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
29. P.H.U. DRAGON, Iwona Łukaszuk Marianka 1b, 14-400 Pasłęk 2023-01-16 2022-11-28 2023-01-16 Skropienie nawierzchni emulsją oraz zabezpieczenie krawędzi, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
30. PROWERK Sp. z o.o. Osiedle Piastów 61, 31-625 Kraków 2023-01-25 2022-12-21 2023-01-23 Kompleksowa realizacja prac związanych z dostawą i montażem barier stalowych drogowych i mostowych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
31. TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice 2023-02-22 2023-01-26 2023-02-20 Realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego na obiektach WS-0, PZDd-1, PZDd-1a, WD-2, WD-3, MS-4, MD-4a, WS-5, WS-6, WS-7, WD-9, WS/PZM-10, WS/PZM-11, WD-12, WD-14, PZDdz-16, WD-17, WD-18 i WDG-22 JL, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
32. DWD System Sp. z o.o. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A,
60-529 Poznań
2023-02-27 2023-02-02 2023-02-24 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem kolektora odwodnieniowego dla obiektów WD-2, WS-0, PZDd-1, PZDd-1a, WD-3, MS-4, MS-4a, WS-5, WS-7, WD-9, PZM-10, PZM-11, WD-12, WD-14, PZD-16, WD-17, WD-18 i WDG-22, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
33. MD Technologie Sp. z o.o. ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa 2023-01-17 2022-11-30 2023-01-16 Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu na obiektach oraz kompleksowe wykonanie nawierzchni chemoutwardzalnej na obiektach, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
34. Firma Usługowa „DROWEX” Piotr Węgrowski Wiśniówek-Wertyce 12,
18-315 Kołaki Kościelne
2023-05-25 2023-05-11 2023-05-24 Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych na zasadach i w zakresie zgodnym z WWIORB i STWIORB, Projektem Wykonawczym, PFU i Kartą Nadzoru Autorskiego Nr KNA/EA/82 REV 01.
35. RADBUR Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 1, 83-314 Somonino 2023-05-18 2023-04-27 2023-05-12 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem, dostawą i montażem balustrad zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Wykonawczą.
36. Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. ul. Wacława Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk 2023-06-02 2023-05-24 2023-05-26 Kompleksowa realizacja (wraz z przygotowaniem i doprowadzeniem do zatwierdzenia przez Inwestora wymaganej dokumentacji materiałowej i technologicznej oraz odbiorowej i powykonawczej) prac związanych z dostawą i montażem barier stalowych drogowych i mostowych na skraju ciągu głównego, dojazdach i drogach serwisowych oraz osłon energochłonnych U-15a, zgodnie ze Specyfikacjami i Dokumentacją Projektową.
37. RK-STONE
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Robert Kwiatkowski
ul. Okrzei 1/2, 11-200 Bartoszyce 2023-06-15 2023-06-01 2023-06-14 Wykonanie robót brukarskich z materiałów powierzonych przez Wykonawcę.
38. WYBURZY Sp. z o.o. ul. Spokojna 29, 87-162 Nowa Wieś 2023-07-12 2023-06-21 2023-07-07 Kompleksowe wykonanie rozbiórek mostu i kładki w km 3 + 200 drogi S16 wraz z zasypaniem (bez wykonania platformy), zgodnie z operatem geodezyjnym nr 1251M.
39. LARIX GARDEN Sp. z o.o. ul. Cegielniana 4a/10, 30-404 Kraków 2023-07-20 2023-07-06 2023-07-18 Kompleksowa realizacja prac związanych z wykonaniem i pielęgnacją zieleni drogowej w zakresie zgodnym ze Specyfikacjami i Dokumentacją Wykonawczą.
40. PHU M-R-B THERM Mateusz Budziński Wilczyn 15, 59-150 Grębocice 2023-08-20 2023-08-09 2023-08-18 Kompleksowe wykonanie na zasadach i w zakresie zgodnym z WWIORB i STWIORB, Projektem Wykonawczym, PFU i innymi dokumentami kontraktowymi ogrodzenia z elementów systemowych powierzonych.

 

Dalsi Podwykonawcy:

L.p. Nazwa Siedziba Data zgłoszenia Data zatwierdzenia Data zawarcia umowy Zakres
1.

CIVIL ENGINEERING, Lachman Wojciech

   (Dalszy Podwykonawca TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Królewiecka 23/2,11-700 Mrągowo

17-09-2021

30-09-2021

06-10-2021

Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia stal DN100 na gazociąg z PE dn125 na odcinku G3/1 do G3/5 o długości 170,9 m,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym.
2.

 Gascontrol Polska            Sp. z o.o.

(Dalszy Podwykonawca TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Pszczyńska 60,43-267 Suszec

21-10-2021

04-11-2021

23-11-2021 Wykonanie prac hermetycznych - dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu stalowym DN300 w/c wraz z zapewnieniem możliwości podłączenia tymczasowego obejścia do maszyn wstrzymujących oraz wykonanie dwustronnego wstrzymania przepływu gazu w gazociągu stalowym DN'150 w/c bez bypassu.
3.

PRO-TEL  Łukasz Rogiński i Adam Pszenny Sp.J.

 (Dalszy Podwykonawca TELEKOM WARMIA      Sp. z o.o.)

ul.  Skłodowskiej-Curie 24,13-200 Działdowo

28-10-2021

09-11-2021

18-11-2021

Kompleksowe wykonanie robót związanych z wykonaniem:
1) Usunięcie kolizji - przebudowa urządzeń teletechnicznych ORANGE PL,
2) Usunięcie kolizji - przebudowa urządzeń teletechnicznych SSPW,  
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Projektem Budowlanym i Wykonawczym tom 9 - przebudowa sieci telekomunikacyjnej wraz z wszytkimi robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi.
4.

ATAGOR Sp. z o.o.

  (Dalszy Podwykonawca Podwykonawcy TWS Install Sp. z o.o.)

ul. Gen. Sikorskiego 22,32-540 Trzebinia

29-11-2021

09-12-2021

10-12-2021 Wypełnienie masą izolacyjną INOVER CASING FILLER przestrzeni międzyrurowej: pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową gazociągu o długości 220 m.
5.

        ŁAGBUD,          Wojciech Łazarski  

(Dalszy Podwykonawca Podwykonawcy ANTEX II Sp. z o.o.)

Borowa 36, 32-842 Paleśnica 2022-05-25 2022-06-06 2022-06-13 Wynajem sprzętu budowlanego (równiarka, wozidło, koparka, spycharka) wraz z obsługą operatorów bez paliwa, do wykonywania robót budowlanych związanych z wykonywaniem wymian gruntu.